Ai trả tiền để bang Georgia đếm lại 5 triệu phiếu bằng tay?

Georgia đang kiểm lại toàn bộ phiếu bầu bằng tay và đã phát hiện hơn 5.200 phiếu bầu bị bỏ sót. Bang này sẽ phải xác nhận kết quả bầu cử trước ngày 20/11.

<div> <p>C&aacute;c quan chức bầu cử ở Georgia đ&atilde; bắt đầu kiểm lại bằng tay gần 5 triệu phiếu bầu của bang n&agrave;y v&agrave;o s&aacute;ng 13/11.</p> <p>Tổng thống đắc cử Joe Biden đang dẫn trước đương kim Tổng thống <span>Donald Trump</span> hơn 14.000 phiếu bầu ở Georgia t&iacute;nh đến ng&agrave;y 11/11. Khoảng c&aacute;ch n&agrave;y tương đương 0,3% số phiếu bầu.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Georgia kiem phieu lai anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/znews-photo-zadn-vn_im_259062.jpg" title="Georgia kiểm phiếu lại ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Một quan chức bầu cử ở Lawrenceville, Georgia đang sắp xếp phiếu bầu. Ảnh: <em>Getty</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Nếu &ocirc;ng Biden được tuy&ecirc;n bố l&agrave; người chiến thắng, đ&acirc;y sẽ l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n một ứng cử vi&ecirc;n tổng thống của đảng D&acirc;n chủ gi&agrave;nh được Georgia từ năm 1992. V&agrave; ngay cả khi kh&ocirc;ng thắng Georgia, &ocirc;ng Biden cũng gi&agrave;nh đủ số phiếu đại cử tri để bước v&agrave;o Nh&agrave; Trắng.</p> <h3>Kiểm phiếu lại như thế n&agrave;o?</h3> <p>M&aacute;y bỏ phiếu mới của Georgia cung cấp bản in phiếu bầu của mỗi người. Do đ&oacute;, hội đồng bầu cử của mỗi hạt sẽ c&oacute; bản in của mọi l&aacute; phiếu. Một nh&acirc;n vi&ecirc;n bầu cử sẽ xem từng l&aacute; phiếu, gọi t&ecirc;n người được bầu v&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&aacute;c sẽ ghi lại.</p> <p>Nh&acirc;n vi&ecirc;n bầu cử ở 159 hạt của Georgia sẽ xử l&yacute; việc kiểm phiếu lại, với sự chỉ đạo từ Văn ph&ograve;ng Tổng thư k&yacute; tiểu bang.</p> <p>Tại hạt Fulton, hạt đ&ocirc;ng d&acirc;n nhất của bang Georgia v&agrave; c&oacute; th&agrave;nh phố Atlanta, c&aacute;c quan chức đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh việc kiểm đếm ban đầu v&agrave; đ&atilde; x&aacute;c nhận kết quả kiểm phiếu, ph&aacute;t ng&ocirc;n vi&ecirc;n của hạt Regina Waller, cho biết. Sau đ&oacute;, hạt n&agrave;y đ&atilde; chuyển sang đếm phiếu lại.</p> <p>Tại hạt Forsyth ph&iacute;a bắc Atlanta, gi&aacute;m đốc bầu cử của hạt Mandi Smith n&oacute;i b&agrave; dự định thu&ecirc; th&ecirc;m nh&acirc;n vi&ecirc;n cho cuộc kiểm phiếu lại, nhưng kh&ocirc;ng chắc số lượng l&agrave; bao nhi&ecirc;u.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Georgia kiem phieu lai anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/znews-photo-zadn-vn_georgia_3.jpg" title="Georgia kiểm phiếu lại ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tổng thư k&yacute; Georgia Brad Raffensperger, người phụ tr&aacute;ch việc bầu cử của bang. Ảnh: <em>New York Times</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><br /> Văn ph&ograve;ng Tổng thư k&yacute; tiểu bang đ&atilde; tổ chức một buổi đ&agrave;o tạo trực tuyến với c&aacute;c hạt v&agrave;o ng&agrave;y 12/11 để chuẩn bị cho cuộc kiểm phiếu lại, b&agrave; Smith n&oacute;i. &ldquo;Kiểm phiếu lại l&agrave; việc phải l&agrave;m th&ecirc;m, chắc chắn rồi, nhưng đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng việc của ch&uacute;ng t&ocirc;i&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng cho thử th&aacute;ch&rdquo;.</p> <p>Tổng thư k&yacute; Georgia Brad Raffensperger, một đảng vi&ecirc;n Cộng h&ograve;a, được y&ecirc;u cầu x&aacute;c nhận kết quả bầu cử trước ng&agrave;y 20/11. C&aacute;c quan chức của bang cho biết họ dự kiến ​​tất cả hạt sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh việc kiểm phiếu lại bằng tay trước nửa đ&ecirc;m 18/11.</p> <p>&Ocirc;ng Raffensperger cho biết quan s&aacute;t vi&ecirc;n từ chiến dịch tranh cử của cả hai ứng vi&ecirc;n, giới truyền th&ocirc;ng v&agrave; những người kh&aacute;c sẽ c&oacute; thể quan s&aacute;t qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm phiếu lại.</p> <p>Chi ph&iacute; của việc kiểm phiếu lại do c&aacute;c hội đồng bầu cử của mỗi hạt chịu tr&aacute;ch nhiệm, ph&aacute;t ng&ocirc;n vi&ecirc;n của tổng thư k&yacute; bang Georgia n&oacute;i. Một ph&aacute;t ng&ocirc;n vi&ecirc;n của hạt Fulton cho biết họ vẫn chưa t&igrave;m ra c&aacute;ch chi trả cho qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y. Chi ph&iacute; bầu cử của hạt Fulton đ&atilde; tăng vọt do c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng ngừa Covid-19 v&agrave; việc thiết lập th&ecirc;m c&aacute;c trạm bỏ phiếu.</p> <p>Tuy vậy, đ&acirc;y c&oacute; khả năng kh&ocirc;ng phải lần kiểm phiếu lại cuối c&ugrave;ng ở Georgia. Theo luật của bang n&agrave;y, sau khi kết quả bầu cử được x&aacute;c nhận, ứng cử vi&ecirc;n c&oacute; thể y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại nếu c&aacute;ch biệt thấp hơn 0,5%.</p> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm phiếu lại bằng tay n&agrave;y được tiến h&agrave;nh trước khi kết quả bầu cử được x&aacute;c nhận. V&igrave; vậy, nếu c&aacute;c chiến dịch y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại sau khi c&oacute; kết quả, theo quy định của Georgia, việc kiểm phiếu lại sẽ kh&ocirc;ng được thực hiện thủ c&ocirc;ng nữa. Thay v&agrave;o đ&oacute;, phiếu bầu sẽ được qu&eacute;t lại bằng m&aacute;y.</p> <h3>Kh&oacute; c&oacute; thể lật ngược kết quả</h3> <p>Việc kiểm phiếu lại hiếm khi l&agrave;m thay đổi kết quả của một cuộc bầu cử. Tuy nhi&ecirc;n, điều n&agrave;y vẫn c&oacute; thể xảy ra nếu c&aacute;ch biệt giữa hai ứng vi&ecirc;n qu&aacute; nhỏ. Nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu lại hoặc m&aacute;y kiểm phiếu c&oacute; thể mắc lỗi, nhưng những vấn đề như vậy kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng ảnh hưởng đến số lượng lớn phiếu bầu.</p> <p>Một lỗi đ&atilde; được ph&aacute;t hiện v&agrave;o tối 16/11. C&aacute;c quan chức bầu cử ở Georgia th&ocirc;ng b&aacute;o họ ph&aacute;t hiện hơn 2.500 l&aacute; phiếu ở hạt Floyd chưa được kiểm. Trong số đ&oacute;, 1.643 phiếu bầu cho &ocirc;ng Trump, 865 phiếu cho &ocirc;ng Biden v&agrave; 16 phiếu cho ứng cử vi&ecirc;n đảng Tự do Jo Jorgensen.</p> <p>Tới ng&agrave;y 17/11, tiếp tục c&oacute; th&ecirc;m 2.755 phiếu bầu ở hạt Fayette, bang Georgia, được ph&aacute;t hiện bị bỏ s&oacute;t. 1.577 phiếu trong số n&agrave;y bầu cho Tổng thống Donald Trump.</p> <p>Tuy vậy, đ&acirc;y chỉ được xem l&agrave; những trục trặc nhỏ v&agrave; kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến kết quả bầu cử trong qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm lại gần 5 triệu phiếu bầu ở Georgia.</p> <p>Nhiều h&atilde;ng tin, trong đ&oacute; c&oacute; New York Times v&agrave; AP, đ&atilde; dự đo&aacute;n &ocirc;ng Biden sẽ gi&agrave;nh được 16 phiếu đại cử tri của Georgia.</p> <p>Với c&aacute;c l&aacute; phiếu mới được ph&aacute;t hiện ở hạt Floyd, khoảng c&aacute;ch giữa hai ứng vi&ecirc;n sẽ giảm xuống. &Ocirc;ng Biden sẽ dẫn trước khoảng 13.000 phiếu thay v&igrave; 14.200 phiếu như ban đầu.</p> <p>C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ cho biết việc kiểm phiếu lại ở Georgia cho đến nay kh&ocirc;ng dẫn đến thay đổi đ&aacute;ng kể n&agrave;o, &iacute;t nhất l&agrave; kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến vị tr&iacute; dẫn đầu của &ocirc;ng Biden.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Georgia kiem phieu lai anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/znews-photo-zadn-vn_merlin_180018672_e61643af_b5c1_4d17_a576_91595af2b491_jumbo.jpg" title="Georgia kiểm phiếu lại ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Georgia đang kiểm lại to&agrave;n bộ phiếu bầu bằng tay. Ảnh: <em>New York Times</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><br /> &ldquo;Chuyện ở hạt Floyd thật kh&ocirc;ng may. Tuy nhi&ecirc;n, phần lớn c&aacute;c hạt hiện kh&ocirc;ng t&igrave;m thấy sai lệch so với số phiếu ban đầu&rdquo;, Gabriel Sterling, quan chức thuộc Văn ph&ograve;ng Tổng thư k&yacute; Georgia, cho biết.</p> <p>Văn ph&ograve;ng Tổng thư k&yacute; từ chối c&ocirc;ng bố kết quả kiểm phiếu lại của từng hạt. Cuối tuần qua, Patrick Moore, một luật sư của chiến dịch &ocirc;ng Biden, n&oacute;i đảng D&acirc;n chủ đ&atilde; theo d&otilde;i kết quả của từng hạt. Họ nhận thấy mặc d&ugrave; c&oacute; một số kh&aacute;c biệt giữa kết quả ban đầu v&agrave; sau khi kiểm lại, kh&aacute;c biệt đ&oacute; rất nhỏ v&agrave; kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến vị tr&iacute; của &ocirc;ng Biden.</p> <p>Edward Foley, gi&aacute;o sư luật bầu cử tại Trường Luật Moritz của Đại học Ohio, cho biết: &ldquo;Việc lật ngược kết quả bầu cử bằng một cuộc kiểm phiếu lại l&agrave; điều gần như chưa từng xảy ra, nếu khoảng c&aacute;ch giữa hai ứng vi&ecirc;n l&agrave; tr&ecirc;n một ngh&igrave;n phiếu&rdquo;.</p> <p>Ng&agrave;y 11/11, &ocirc;ng Raffensperger cũng cho biết &ocirc;ng kh&ocirc;ng tin rằng việc kiểm phiếu lại sẽ thay đổi kết quả bầu cử ở Georgia. &ldquo;T&ocirc;i tin tưởng v&agrave;o độ ch&iacute;nh x&aacute;c của c&aacute;c m&aacute;y bỏ phiếu điện tử. T&ocirc;i tin rằng kết quả l&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c&quot;.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top